Nr 45 Sierpień 2020 r.

Już obowiązują nowe zasady kontroli! Sprawdź, co to oznacza dla Twoich klientów

Tarcza antykryzysowa 4.0 wprowadziła zmiany do ustawy Prawo przedsiębiorców w zakresie prowadzenia kontroli przedsiębiorców. Od 24 czerwca będzie możliwa zdalna kontrola Twoich klientów.

Jaką datę sprzedaży wpisać w nowym pliku JPK_VAT, gdy chodzi o usługi ciągłe?

Pytanie: Mam wątpliwości w związku z nowym plikiem JPK_VAT. Co powinno być wpisywane w pozycji: data sprzedaży dla usług ciągłych jak najem, ochrona? Pole to obecnie nie jest obowiązkowe. Otrzymuję fakturę za najem hali z datą wystawienia, np. 10 maja 2020 r., bez wypełnienia pola „data sprzedaży” (bo nie występuje na fakturze), natomiast w opisie pozycji faktury jest: najem za okres do i jest podana data – np. koniec miesiąca. Czy jeżeli nie ma daty sprzedaży, to system informatyczny powinien umożliwić pozostawienie pola pustego? Kiedy ostatecznie wejdzie w życie nowy plik JPK_VAT?

Nr 13 Czerwiec 2020 r. Wydanie specjalne

Wydatki firmowe sfinansowane mikropożyczką. Jak je rozliczyć?

Czy przedsiębiorca, który otrzymał mikropożyczkę z PUP, a następnie sfinansował bieżące koszty działalności gospodarczej, np.: najem lokalu, zakup towarów, paliwa do samochodu, może te wydatki zaksięgować jako koszt w PKPiR? Co z możliwością odliczenia VAT?

Praca w domu. Czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na media?

Podatnik pracuje w trybie home office ze względu na pandemię. Czy w związku z tym przy braku zmian w umowie, jeśli chodzi o miejsce wykonywania usług, może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na media, Internet za okres pracy w domu w stosunku do powierzchni, jaką przeznaczył na biuro?

Nr 44 Lipiec 2020 r.

Uwaga! Uchroń klienta przed koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Wypełniając wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiego Fundusz Rozwoju o wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych, należy wykazać się skrupulatnością oraz wnikliwą analizą treści wypełnionych wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do liczby pracowników oraz prawidłowej kalkulacji kwoty wsparcia. Inaczej istnieje ryzyko, że dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Poznaj nowy zakres pomocy dla przedsiębiorców

Obowiązuje już kolejna tarcza podatkowa (3.0.). Nowe regulacje wprowadzają zmiany lub uzupełnienia do dotychczasowych przepisów, wprowadzając tym samym kolejne ulgi dla przedsiębiorców walczących ze skutkami pandemii.

Tarcza 4.0 Wakacje od kredytów dla Twoich klientów

Znamy już założenia kolejnej tarczy antykryzysowej. Proponowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19.

Nr 12 kwiecień/czerwiec 2020 Wydanie specjalne

Zawiadomienie o planowanej kontroli

Ponieważ kontrola z reguły stanowi dużą ingerencję w działalność przedsiębiorcy, absorbując jego czas, zasoby ludzkie, a nierzadko także środki finansowe – regułą jest, że podatnicy nie mogą być takimi działaniami zaskakiwani, lecz powinni być o nich odpowiednio wcześnie uprzedzeni. Dzięki temu mają czas na to, aby przygotować się do kontroli, zarówno pod względem organizacyjnym (np. w zakresie organizacji czasu pracy), jak i pod kątem weryfikacji ich rozliczeń z fiskusem, w tym także ewentualnej korekty złożonych przez siebie wcześniej deklaracji podatkowych. Nałożenie na organy obowiązków związanych z zawiadomieniem kontrolowanego o zamiarze wszczęcia wobec niego kontroli podatkowej wynika z treści art. 282b Ordynacji podatkowej. Ustawodawca określił również elementy, które powinno zawierać tego rodzaju zawiadomienie (na formularzu ZAW-K). W myśl art. 282b § 4 komentowanej ustawy podatkowej należą do nich:

Weryfikację podatnika kończy doręczenie protokołu kontroli

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kontroli podatkowej jest sporządzany z niej protokół. Doręczenie kontrolowanemu tego dokumentu wyznacza zakończenie kontroli, o czym stanowi art. 291 § 4 Ordynacji podatkowej.

Uprawnienia kontrolowanego

W trakcie kontroli podatkowej kontrolowanemu przysługuje wiele różnych uprawnień, mających na celu przede wszystkim zagwarantowanie mu czynnego udziału w tym postępowaniu, m.in. prawo do:

Nr 43 czerwiec 2020

Terminowe złożenie deklaracji VAT pomoże przy uzyskiwaniu pomocy dla klienta z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z programu pomocowego dla firm w ramach tarczy finansowej powinni złożyć deklarację VAT jak najszybciej, ponieważ dopiero pozytywnie zweryfikowana przez MF deklaracja warunkuje otrzymanie subwencji.

Tarcza antykryzysowa 1.0. i 2.0. Sprawdź, z jakiej pomocy możesz skorzystać

Sytuacja przedsiębiorstw związana z pandemią COVID-19 wymaga wdrożenia wielu rozwiązań, które pomogą w przetrwaniu ciężkiego dla wielu podmiotów gospodarczych okresu. Rządowy program tarczy antykryzysowej, który obecnie obowiązuje już w drugiej odsłonie wprowadza liczne ułatwienia i ulgi. Czy są one wystarczające, aby wszystkie przedsiębiorstwa przetrwały pandemię to kwestia dyskusyjna, nie podlega jednak wątpliwości, że z dostępnych ułatwień warto skorzystać.

Skutki koronawirusa w sprawozdaniu za rok 2019 jako zdarzenie po dniu bilansowym

Sprawozdania finansowe muszą uwzględniać zdarzenia po dniu bilansowym. Zdarzenia następujące po zakończeniu okresu sprawozdawczego są to zdarzenia, zarówno korzystne, jak i niekorzystne, które mają miejsce pomiędzy końcem okresu sprawozdawczego a datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji.

Nr 42 maj 2020

Zapoznaj klienta z procedurą magazynu typu call-off stock na nowych zasadach

Chociaż zmiany ustanawiające procedurę magazynu typu call-off stock w dyrektywie 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej zwanej „dyrektywą VAT”) weszły w życie już 1 stycznia 2020 r., to w polskim porządku prawnym ustawodawca nie dokonał obowiązku implementacji przepisów unijnych. Jednak przepisy zmienionej dyrektywy mogą być wprost stosowane przez polskich podatników, gdyż są bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne.

Ważne zmiany terminów obowiązujących w VAT

Od kwietnia nie będzie zapowiadanych zmian w nowej matrycy stawek VAT oraz JPK_VAT. Termin dla dużych podmiotów zostanie przesunięty na lipiec.

UWAGA ! Zmiana stawki odsetek ustawowych w związku z obniżeniem stóp procentowych przez RPP

Już obowiązuje uchwała Rady Polityki Pieniężnej, która obniża stopę referencyjną NBP o 0,5 punktu procentowego, tj. do poziomu 1,00%. Skutkiem tego jest obniżenie stawki odsetek od zaległości podatkowych, odsetek ustawowych, czyli dotyczących umów i transakcji handlowych.

Nr 41 kwiecień 2020

Przypominamy, nowy JPK VAT dla największych firm już od kwietnia br.

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą nowego pliku JPK_VAT oraz nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Zostały one udostępnione roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r.

Prosta spółka akcyjna. Termin wejścia w życie przesunięty o rok

Do marca 2021 roku został przesunięty termin wejścia w życie przepisów o prostej spółce akcyjnej. Przesunięcie wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej to konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

Ostatni moment na optymalizację podatkową. Wybierz rozwiązanie najkorzystniejsze dla swojego klienta

Wydatki termomodernizacyjne to coraz częściej ponoszone nakłady przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą, ale też osoby fizyczne, w tym przedsiębiorców. Za 2019 r. mają oni możliwość rozliczenia ich czasem na jeden z dwóch sposobów. Teraz to ostatni moment, aby wybrać korzystniejsze rozwiązanie dla klienta.

Nr 40 marzec 2020

Wynajmujesz lokal na biuro rachunkowe? Poznaj wskazówki eksperta, co warto zawrzeć w umowie

Przy prowadzeniu biura rachunkowego, niezbędny jest lokal użytkowy, w którym znajduje się siedziba biura oraz są świadczone usługi na rzecz klientów, a także przechowywana jest tam dokumentacja. Odpowiedni lokal i jego położenie mogą mieć również znaczenie ze względu na budowanie prestiżu czy zapewnienia komfortu obsługi klientów. Dlatego warto zadbać o jak najkorzystniejsze warunki najmu lokalu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo biznesu.

Wykaz najnowszych interpretacji dyrektora KIS dotyczących zmian w podatkach

Poznaj najnowsze interpretacje dyrektora KIS, które mogą zawierać cenne wskazówki w rozwiązywaniu problemów dotyczących nowych przepisów.

Uwaga! PKWiU 2008 do celów opodatkowania VAT obowiązuje tylko do 31 marca 2020 r. I co dalej?

Już niebawem przestanie obowiązywać do celów podatkowych klasyfikacja PKWiU 2008. W pierwszej kolejności przestanie być ona stosowana w podatku od towarów i usług. Od 1 kwietnia 2020 r. zastąpią ją odpowiednio: Nomenklatura Scalona (CN) – w zakresie towarów oraz PKWiU 2015 – w przypadku usług.

Nr 39 luty 2020

„Mały ZUS plus” oznacza zmiany w drukach ZUS DRA i RCA

W 2020 roku obowiązuje nowa preferencja składkowa „mały ZUS plus” polegająca na możliwości opłacania obniżonych składek społecznych od podstawy, której wysokość uzależniona jest od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Konsekwencja nowych przepisów była konieczność zmiany w raporcie ZUS RCA cz. II i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA cz. II.

 Reklamacja usług księgowych? Kiedy Twój klient ma do tego prawo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą. A jak to bywa przy działalności gospodarczej, nie sposób wykluczyć niezadowolenia klientów, czy to wynikającego z ich odmiennych oczekiwań co do jakości usług, czy nawet z nieprawidłowości w ich wykonywaniu. W związku z tym biura rachunkowe mogą spotkać się z reklamacją ich usług. Ze względu na charakter działalności, reklamacje mogą nieść bardzo poważne skutki finansowe oraz wizerunkowe.

Ulga na złe długi w PIT i CIT. Przedstaw klientom korzyści wynikające z nowych regulacji

Od 2020 r. podatnicy mogą skorzystać z tzw. ulgi na złe długi również w podatkach dochodowych. To efekt wprowadzenia do przepisów o podatku dochodowym rozwiązań na wzór tych, które od dłuższego czasu funkcjonują na gruncie ustawy o VAT. Nowe regulacje wpłyną nie tylko na sytuację wierzycieli, ale również na rozliczenia zalegających z płatnościami dłużników.

NR 38 STYCZEŃ 2020 R

Postępowania celne i rola pełnomocnika. Poznaj wskazówki eksperta

Przeprowadzona w ostatnich latach konsolidacja służb skarbowych i celnych wpłynęła na powstanie Krajowej Administracji Skarbowej, spowodowała intensyfikację działań w obrocie towarowym z zagranicą. Ich przejawem jest podejmowanie przez funkcjonariuszy KAS czynności w zakresie kontroli prawidłowości klasyfikacji taryfowej towarów importowanych na obszar Unii Europejskiej. W uproszczeniu można stwierdzić, że dotyczy to weryfikacji, czy importujący dokonał właściwego nadania kodu CN sprowadzanym towarom. To właśnie scalony kod nomenklatury odpowiada za wysokość stawki celnej sprowadzanych z zagranicy towarów.

Podatkowe pułapku brexitu. Sprawdź, przed czym warto ostrzec klienta

Brexit, czyli wyjście Zjednoczonego Królestwa (UK) z Unii Europejskiej jest, w świetle ostatnich doniesień, zdarzeniem przyszłym i niepewnym. Niemniej jednak może ono nieść ze sobą konkretne skutki podatkowe. Lepiej z góry się zastanowić, jak się przed nimi zabezpieczyć – szczególnie, jeżeli dojdzie do wyjścia bezumownego.