Nr 48 Listopad 2020 r.

Wejście w życie nowego JPK VAT to dobry moment na weryfikację zasad współpracy z klientami

Nowe pliki JPK wymagają podania szeregu danych, które są kluczowe dla prawidłowego wypełniania części ewidencyjnej. Część z nich może znać tylko klient, dlatego niezwykle istotne zarówno przy nawiązywaniu nowej umowy, jak i we współpracy z dotychczasowym klientem jest wskazanie konieczności podawania przez niego i sprawdzania przez niego prawidłowości wymaganych danych.

Uwaga! Ważne zmiany podatkowe czekają klientów w 2021 roku

Ministerstwo Finansów poinformowało o przygotowaniu rozwiązań uszczelniających system podatkowy. Wśród najważniejszych zmian jest przeniesienie obowiązku podatkowego na spółkę komandytową i ograniczenie ulgi abolicyjnej.

Uprawnienia klienta związane z rodzicielstwem. Zasiłek macierzyński

Kontynuując cykl związany z prawami i obowiązkami przedsiębiorców w związku z rodzicielstwem, poniżej omawiamy korzystanie przez klienta z uprawnienia do opieki nad dzieckiem równoznacznego z pracowniczym urlopem wychowawczym.

Nr 14 Październik Czerwiec 2020 r. Wydanie specjalne

Przygotuj się na zmiany w zakresie JPK_VAT. Poznaj wskazówki eksperta

W związku ze zmianą od października struktury JPK VAT wiele biur już dziś powinno przeanalizować modyfikacje, które niedługo zaczną w tym zakresie obowiązywać. Chcemy pomoc we wdrożeniu nowych przepisów i sporządzaniu pliku w nowej strukturze, dlatego jej analizy podjął się nasz ekspert.

Poznaj konsekwencje błędów w nowym pliku JPK_VAT

Od października 2020 r. wejdą w życie przepisy nakładające na podatników VAT obowiązek składania nowego dokumentu elektronicznego wspólnego dla przesyłania deklaracji VAT i o ewidencji VAT, czyli tzw. nowego pliku JPK_VAT. Sprawdź sankcje, które grożą za błędy w przy jego sporządzaniu.

Nr 47 Październik 2020 r.

Nowa ulga na roboty ma zacząć obowiązywać już w 2021 r.

Trwają pracę nad specjalnymi rozwiązaniami podatkowymi, które mają przyczynić się do zwiększenia automatyzacji polskiej gospodarki. Przewidują one wprowadzenie nowej tzw. ulgi na roboty, która ma zacząć funkcjonować już w 2021 roku.

Znamy wysokość kar porządkowych i limit zastawu skarbowego na rok 2021

Od 2021 r. wzrośnie wysokość kary porządkowej nakładanej w postępowaniach przed organami fiskusa. Wyższa będzie też wartość rzeczy objętych zastawem skarbowym.

Nr 46 Wrzesień 2020 r.

Obniżenie wymiaru czasu pracy oraz przestój ekonomiczny nie wiążą się już z dofinansowaniem

Jeśli firma Twojego klienta odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży towarów lub usług w następstwie wystąpienia COVID-19, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika lub objąć pracownika przestojem ekonomicznym. Podstawowym warunkiem ich zastosowania jest wykazanie istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń. Niestety nie wiąże się to już z dofinansowaniem.

Nr 13 Czerwiec 2020 r. Wydanie specjalne

Wydatki firmowe sfinansowane mikropożyczką. Jak je rozliczyć?

Czy przedsiębiorca, który otrzymał mikropożyczkę z PUP, a następnie sfinansował bieżące koszty działalności gospodarczej, np.: najem lokalu, zakup towarów, paliwa do samochodu, może te wydatki zaksięgować jako koszt w PKPiR? Co z możliwością odliczenia VAT?

Praca w domu. Czy może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na media?

Podatnik pracuje w trybie home office ze względu na pandemię. Czy w związku z tym przy braku zmian w umowie, jeśli chodzi o miejsce wykonywania usług, może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na media, Internet za okres pracy w domu w stosunku do powierzchni, jaką przeznaczył na biuro?

Nr 44 Lipiec 2020 r.

Uwaga! Uchroń klienta przed koniecznością zwrotu otrzymanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej

Wypełniając wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowego Urzędu Pracy, Polskiego Fundusz Rozwoju o wsparcie w ramach tarcz antykryzysowych, należy wykazać się skrupulatnością oraz wnikliwą analizą treści wypełnionych wniosków, zwłaszcza w odniesieniu do liczby pracowników oraz prawidłowej kalkulacji kwoty wsparcia. Inaczej istnieje ryzyko, że dofinansowanie trzeba będzie zwrócić.

Nr 12 kwiecień/czerwiec 2020 Wydanie specjalne

Zawiadomienie o planowanej kontroli

Ponieważ kontrola z reguły stanowi dużą ingerencję w działalność przedsiębiorcy, absorbując jego czas, zasoby ludzkie, a nierzadko także środki finansowe – regułą jest, że podatnicy nie mogą być takimi działaniami zaskakiwani, lecz powinni być o nich odpowiednio wcześnie uprzedzeni. Dzięki temu mają czas na to, aby przygotować się do kontroli, zarówno pod względem organizacyjnym (np. w zakresie organizacji czasu pracy), jak i pod kątem weryfikacji ich rozliczeń z fiskusem, w tym także ewentualnej korekty złożonych przez siebie wcześniej deklaracji podatkowych. Nałożenie na organy obowiązków związanych z zawiadomieniem kontrolowanego o zamiarze wszczęcia wobec niego kontroli podatkowej wynika z treści art. 282b Ordynacji podatkowej. Ustawodawca określił również elementy, które powinno zawierać tego rodzaju zawiadomienie (na formularzu ZAW-K). W myśl art. 282b § 4 komentowanej ustawy podatkowej należą do nich:

Weryfikację podatnika kończy doręczenie protokołu kontroli

Dokumentem potwierdzającym przeprowadzenie kontroli podatkowej jest sporządzany z niej protokół. Doręczenie kontrolowanemu tego dokumentu wyznacza zakończenie kontroli, o czym stanowi art. 291 § 4 Ordynacji podatkowej.

Uprawnienia kontrolowanego

W trakcie kontroli podatkowej kontrolowanemu przysługuje wiele różnych uprawnień, mających na celu przede wszystkim zagwarantowanie mu czynnego udziału w tym postępowaniu, m.in. prawo do:

Nr 43 czerwiec 2020

Terminowe złożenie deklaracji VAT pomoże przy uzyskiwaniu pomocy dla klienta z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR)

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z programu pomocowego dla firm w ramach tarczy finansowej powinni złożyć deklarację VAT jak najszybciej, ponieważ dopiero pozytywnie zweryfikowana przez MF deklaracja warunkuje otrzymanie subwencji.

Nr 42 maj 2020

Zapoznaj klienta z procedurą magazynu typu call-off stock na nowych zasadach

Chociaż zmiany ustanawiające procedurę magazynu typu call-off stock w dyrektywie 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej zwanej „dyrektywą VAT”) weszły w życie już 1 stycznia 2020 r., to w polskim porządku prawnym ustawodawca nie dokonał obowiązku implementacji przepisów unijnych. Jednak przepisy zmienionej dyrektywy mogą być wprost stosowane przez polskich podatników, gdyż są bezwarunkowe i wystarczająco precyzyjne.

Nr 41 kwiecień 2020

Przypominamy, nowy JPK VAT dla największych firm już od kwietnia br.

Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną dotyczącą nowego pliku JPK_VAT oraz nowe struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M oraz JPK_V7K). Zostały one udostępnione roboczo, w celu umożliwienia podatnikom dostosowania systemów informatycznych do wymagań obowiązujących od 1 kwietnia 2020 r.

Nr 40 marzec 2020

Wynajmujesz lokal na biuro rachunkowe? Poznaj wskazówki eksperta, co warto zawrzeć w umowie

Przy prowadzeniu biura rachunkowego, niezbędny jest lokal użytkowy, w którym znajduje się siedziba biura oraz są świadczone usługi na rzecz klientów, a także przechowywana jest tam dokumentacja. Odpowiedni lokal i jego położenie mogą mieć również znaczenie ze względu na budowanie prestiżu czy zapewnienia komfortu obsługi klientów. Dlatego warto zadbać o jak najkorzystniejsze warunki najmu lokalu, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo biznesu.

Nr 39 luty 2020

„Mały ZUS plus” oznacza zmiany w drukach ZUS DRA i RCA

W 2020 roku obowiązuje nowa preferencja składkowa „mały ZUS plus” polegająca na możliwości opłacania obniżonych składek społecznych od podstawy, której wysokość uzależniona jest od uzyskanego przez przedsiębiorcę dochodu z poprzedniego roku. Konsekwencja nowych przepisów była konieczność zmiany w raporcie ZUS RCA cz. II i deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA cz. II.

 Reklamacja usług księgowych? Kiedy Twój klient ma do tego prawo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą. A jak to bywa przy działalności gospodarczej, nie sposób wykluczyć niezadowolenia klientów, czy to wynikającego z ich odmiennych oczekiwań co do jakości usług, czy nawet z nieprawidłowości w ich wykonywaniu. W związku z tym biura rachunkowe mogą spotkać się z reklamacją ich usług. Ze względu na charakter działalności, reklamacje mogą nieść bardzo poważne skutki finansowe oraz wizerunkowe.