CIT-8/O (15)

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

CIT-8 (29)

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Dotyczy formularzy składanych od 17 kwietnia 2020 r.

IFT-2/IFT-2R (9)

IFT-2/IFT-2R (9) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CIT-D (7)

CIT-D (7) - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach.

CIT-7 (12)

CIT-7 (12) - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

CIT-5 (12)

CIT-5 (12) - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidendy lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

CIT-10Z (5)

CIT-10Z (5) - Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CIT-6R (6)

CIT-6R (6) - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

CIT-8B (9, 10, 11)

CIT-8B - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.