VAT

VAT-9M (9)

VAT-9M (9) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający: Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami).

VAT-8 (10)

VAT-8 (10) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający - podatnicy, o których mowa w art. 15 ustawy, inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, oraz osoby prawne niebędące podatnikami w rozumieniu art. 15 ustawy - zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, że będą dokonywać wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów).

VAT-7K (14)

VAT-7K (14) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne).

PIT

PIT-R (19)

PIT-R (19) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

PIT-O (23)

PIT-O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37

PIT-D (27)

PIT-D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

OP

ZAW-K (4)

ZAW-K (4) - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

UPL-1 (6)

UPL-1 (6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3) - Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji

CIT

IFT-2/IFT-2R (9)

IFT-2/IFT-2R (9) - Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

CIT-D (7)

CIT-D (7) - Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/ przekazanych darowiznach.

CIT-8/O (15)

CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8.