VAT

VAT-7K (13)

VAT-7K (13) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez małych podatników rozliczających podatek za okresy kwartalne).

VAT-7 (19)

VAT-7 (19) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składana przez podatników obowiązanych do składania deklaracji za okresy miesięczne).

VAT-9M (8)

VAT-9M (8) - Deklaracja dla podatku od towarów i usług (składający: Podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których są podatnikami).

PIT

PIT-R (19)

PIT-R (19) - Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

PIT-O (23)

PIT-O - Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku - załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37

PIT-D (27)

PIT-D - Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

OP

UPL-1 (6)

UPL-1 (6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3) - Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji

ORD-OG/A (2)

ORD-OG/A (2) - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

CIT

CIT-8/O (14)

CIT-8/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT-8.

CIT-8 (27)

CIT-8 - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.