WYDANIE ONLINE

Biuro rachunkowe powinno pamiętać o podpisaniu z klientem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
Procesorem jest osoba fizyczna lub prawna, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Jest nim też biuro rachunkowe. Jeżeli więc administrator danych zleca podmiotowi zewnętrznemu przetwarzanie danych, za które odpowiada administrator, dla i w imieniu administratora, to wtedy mówimy o powierzeniu danych do przetwarzania, które powinno być regulowane umową.

czytaj więcej »

W 2017 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi: 127.890 zł.

czytaj więcej »

Od nowego roku zmieniły się przepisy dotyczące kwoty zmniejszającej podatek przy obliczaniu zaliczek. Konsekwencja tych zmian to nowe wzory oświadczeń składanych przez podatników płatnikom w celu obliczania miesięcznych zaliczek na podatek. Zastosuj je.

czytaj więcej »

Nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U z 2016 r. poz. 2301) określa nowe wzory dla zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT, potwierdzenia zarejestrowania podmiotu, jako podatnika VAT i VAT – UE oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających VAT. Warto jednak pamiętać o możliwości stosowania starych wzorów jeszcze do 30 czerwca 2017r.

czytaj więcej »

W każdym przedsiębiorstwie, po dniu bilansowym, mają miejsce zdarzenia, które mimo, iż wystąpiły w kolejnym roku obrotowym, mogą mieć wpływ na informacje prezentowane w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok, który już się zakończył. Podstawowym problemem w takiej sytuacji jest poprawne zaklasyfikowanie zaistniałych zdarzeń oraz określenie ich wpływu na dane zawarte w sporządzonym sprawozdaniu finansowym. Poniżej znajdziesz wskazówki jak prawidłowo zaewidencjonować takie transakcje.

czytaj więcej »

Podmioty wykonujące m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo-księgową, w szczególności: prowadzące księgi rachunkowe, księgi podatkowe i inne ewidencje do celów podatkowych, sporządzające i wypełniające deklaracje podatkowe – mogą w określonych warunkach, korzystać ze zwolnienia podmiotowego o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT.

czytaj więcej »

Pytanie: Prowadzę biuro rachunkowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej zatrudniając dwie osoby na umowy zlecenia oraz jedną osobę na podstawie umowy o świadczenie usług. Z jakimi konsekwencjami prawnymi muszę się liczyć mając zapis w umowach z klientami biura: "Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z obowiązkiem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w umowie na zasadach ogólnych. Odpowiedzialność zleceniobiorcy jest wyłączona w przypadku naruszenia przez zleceniodawcę przepisów prawa lub postanowień niniejszej umowy, które określają obowiązki zleceniodawcy lub za działania podjęte na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych mu przez zleceniodawcę. [...] Zleceniobiorca nie bada i nie bierze odpowiedzialności za autentyczność i rzetelność przekazanych mu dokumentów".

czytaj więcej »

wiper-pixel