WYDANIE ONLINE

Przed wypełnieniem w imieniu klientów zeznania podatkowego za rok podatkowy 2017 warto prześledzić zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które dotyczą dochodów uzyskanych za 2017 r. Poniżej lista najważniejszych zmian.

czytaj więcej »

Od 1 kwietnia ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia określającego kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności. Sprawdź nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki

czytaj więcej »

   Rozporządzenie ministra finansów z 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2018 r. poz. 304 ).

czytaj więcej »

W tym roku po raz pierwszy niektórzy przedsiębiorcy będą składać uproszczone sprawozdanie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – na formularzu CIT/TP. Przepisy które weszły w życie na początku zeszłego roku określiły termin jego złożenia identycznie jak dla deklaracji CIT- 8, obecnie jednak trwają prace nad jego wydłużeniem o 6 miesięcy.

czytaj więcej »

Najłatwiej zakończyć stosunek pracy na mocy porozumienia stron, wtedy nawet choroba nie jest w tym przeszkodą. Jedna pracownicy rzadko decydują się na takie rozwiązanie ponieważ w czasie choroby pobierają świadczenie chorobowe, a bez ich zgody nie mogą być w tym czasie zwolnieni. Sprawdź co może zrobić pracodawca, któremu przeszkadza częsta absencja pracownika.

czytaj więcej »

1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu, wokół której narosło wiele kontrowersji, a liczba jej zwolenników była równa liczbie jej przeciwników. Warto przeanalizować więc jej treść i skupić się na rozwiązaniach, które rzeczywiście uzyskały moc prawną, gdyż medialny szum dotyczący procesu legislacyjnego wprowadził wiele niejasności co do przepisów ustawy.

czytaj więcej »

Jest takie znane sformułowanie „klient nasz pan”, a z drugiej strony mamy pojęcie „petent”. Żadne z tych określeń nie definiuje we właściwy sposób relacji pomiędzy biurem rachunkowym a klientem. Najlepszy model to relacja partnerska realizowana w ramach prokonsumenckiego modelu sprzedaży.

czytaj więcej »

Umowa o świadczenie usług księgowych najczęściej zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem umówionego okresu wypowiedzenia (jedno- lub kilkumiesięcznego albo z końcem okresu rozliczeniowego). W celu lepszego zabezpieczenia biura rachunkowego umowy przewidują w określonych przypadkach możliwość ich rozwiązania również bez zachowania okresu wypowiedzenia, np. gdy klient nie dokonuje płatności za usługi. Warto więc sprawdzić, z jakim obowiązkami wiąże się zakończenie współpracy z klientem.

czytaj więcej »

Mamy nową interpretację ogólną, tym razem dotyczy ona dokumentacji cen transferowych. Minister finansów odnosi się w niej m.in. do sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju, obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej, a także ustalenia transakcji jednego rodzaju.

czytaj więcej »

Pytanie:  W dniu 31 stycznia kontrahent zagraniczny wykonał usługę. Faktura od dostawcy zagranicznego została wystawiona 1 lutego 2018 r., wpłynęła 9 lutego 2018 r. Podatek należny z tytułu importu usług ujęty został w ewidencji za styczeń 2018 r. Czy podatek naliczony może być rozliczony w styczniu 2018 roku, mimo wystawienia dokumentu w lutym? Jakie daty prawidłowo wykazać w ewidencji VAT (JPK)?

czytaj więcej »

Pytanie: Firma korzystała do tej pory ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie poz. 39 załącznika, czyli zapłata w całości wpływała na konto bankowe, a z zestawienia sprzedaży wynikało, jakiej transakcji sprzedaż dotyczyła. Czy w 2018 roku nadal firma może korzystać z tego zwolnienia, czy tylko do 31 marca 2018 r.?

czytaj więcej »

Pytanie: W jaki sposób ująć w PKPiR oraz w ewidencji VAT duplikat faktury wystawionej we wrześniu 2017 roku (nie dotarł do firmy), jeżeli duplikat został wystawiony w styczniu, a dotarł do firmy w lutym 2018 roku? Transakcja dotyczy zakupu usług w kraju.

czytaj więcej »

Pytanie: Firma korzystała do tej pory ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie poz. 39 załącznika, czyli zapłata w całości wpływała na konto bankowe, a z zestawienia sprzedaży wynikało, jakiej transakcji sprzedaż dotyczyła. Czy w 2018 roku nadal firma może korzystać z tego zwolnienia, czy tylko do 31 marca 2018 r.?

czytaj więcej »

wiper-pixel