Czy usługi opłacane w całości za pośrednictwem poczty podlegają ewidencji na kasie fiskalnej?

Pytanie: Firma korzystała do tej pory ze zwolnienia z kasy fiskalnej na podstawie poz. 39 załącznika, czyli zapłata w całości wpływała na konto bankowe, a z zestawienia sprzedaży wynikało, jakiej transakcji sprzedaż dotyczyła. Czy w 2018 roku nadal firma może korzystać z tego zwolnienia, czy tylko do 31 marca 2018 r.?

Zakaz handlu w niedziele i święta. Podpowiedz klientowi, co oznaczają dla niego nowe przepisy

1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o ograniczeniu handlu, wokół której narosło wiele kontrowersji, a liczba jej zwolenników była równa liczbie jej przeciwników. Warto przeanalizować więc jej treść i skupić się na rozwiązaniach, które rzeczywiście uzyskały moc prawną, gdyż medialny szum dotyczący procesu legislacyjnego wprowadził wiele niejasności co do przepisów ustawy.

Ujęcie duplikatu faktury, która nie dotarła do podatnika

Pytanie: W jaki sposób ująć w PKPiR oraz w ewidencji VAT duplikat faktury wystawionej we wrześniu 2017 roku (nie dotarł do firmy), jeżeli duplikat został wystawiony w styczniu, a dotarł do firmy w lutym 2018 roku? Transakcja dotyczy zakupu usług w kraju.

Pracownik często choruje? Choroba może być powodem rozwiązania umowy o pracę

Najłatwiej zakończyć stosunek pracy na mocy porozumienia stron, wtedy nawet choroba nie jest w tym przeszkodą. Jedna pracownicy rzadko decydują się na takie rozwiązanie ponieważ w czasie choroby pobierają świadczenie chorobowe, a bez ich zgody nie mogą być w tym czasie zwolnieni. Sprawdź co może zrobić pracodawca, któremu przeszkadza częsta absencja pracownika.

Poznaj obowiązki biura rachunkowego w przypadku zakończenia współpracy z klientem

Umowa o świadczenie usług księgowych najczęściej zawierana jest na czas nieokreślony, z możliwością jej rozwiązania z zachowaniem umówionego okresu wypowiedzenia (jedno- lub kilkumiesięcznego albo z końcem okresu rozliczeniowego). W celu lepszego zabezpieczenia biura rachunkowego umowy przewidują w określonych przypadkach możliwość ich rozwiązania również bez zachowania okresu wypowiedzenia, np. gdy klient nie dokonuje płatności za usługi. Warto więc sprawdzić, z jakim obowiązkami wiąże się zakończenie współpracy z klientem.

Nowy sposób na podpisywanie JPK obowiązuje od 5 lutego

   Rozporządzenie ministra finansów z 2 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane (Dz.U. z 2018 r. poz. 304 ).

Kiedy powstaje prawo do odliczenia z tytułu importu usług?

Pytanie:  W dniu 31 stycznia kontrahent zagraniczny wykonał usługę. Faktura od dostawcy zagranicznego została wystawiona 1 lutego 2018 r., wpłynęła 9 lutego 2018 r. Podatek należny z tytułu importu usług ujęty został w ewidencji za styczeń 2018 r. Czy podatek naliczony może być rozliczony w styczniu 2018 roku, mimo wystawienia dokumentu w lutym? Jakie daty prawidłowo wykazać w ewidencji VAT (JPK)?

Już wkrótce będą obowiązywać nowe wysokości stóp procentowych składki wypadkowej

Od 1 kwietnia ma wejść w życie nowelizacja rozporządzenia określającego kategorie ryzyka dla poszczególnych grup działalności. Sprawdź nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki