Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Omawialiśmy już część dokumentów wchodzących w skład sprawozdania finansowego. Poniżej kolejny dokument – Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.

Statement of cash flows – is an element of the financial statements prepared obligatorily by entities subject to an annual obligatory audit by a statutory auditor. The balance sheet and profit and loss account do not provide complete information on the financial condition of the Company. The balance sheet reveals information about the change in cash, but it does not show what the sources of their acquisition were and what they were spent on. In turn, the profit and loss account is used to analyze the ability and potential of a given company to generate financial resources. Only the cash flow statement allows to see the actual flow of cash divided into operating, investment and financial activities.

The cash flow statement focuses on cash, which plays a key, measurable role in economic practice, as opposed to revenues, costs and profits often seen as „paper”. The document also shows the result on the core business, indicates how much was spent on fixed assets, and how much for their purchase, in what amount loans were taken or loans were granted. These are important information from the point of view of managing the company’s operations.

It is also necessary to control financial liquidity in the Company, as well as to analyze its security. It shows the company’s solvency and ability to settle liabilities in a timely manner.

The cash flow statement fills the gap between the balance sheet and the profit and loss account, and enables to fully demonstrate the financial situation of the Company. It is a tool for a more accurate assessment of the financial situation of a given Company, and together with other elements of the financial statement, it shows its full capabilities.

Companies often perceive the obligation to prepare a cash flow statement only as a fulfilment of the statutory obligation. Meanwhile, it is a very useful tool to assess the financial situation.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych jest elementem sprawozdania finansowego sporządzanym obligatoryjnie przez jednostki podlegające corocznemu obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Bilans i rachunek zysków i strat nie dostarczają kompletnych informacji o kondycji finansowej Spółki. Bilans ujawnia informacje o samej zmianie środków pieniężnych, jednak nie pokazuje, jakie były źródła ich pozyskania i na co były wydatkowane. Z kolei rachunek zysków i strat służy bardziej analizie zdolności oraz możliwości danego przedsiębiorstwa do generowania środków finansowych. Dopiero sprawozdanie z przepływów pieniężnych pozwala dostrzec faktyczny przepływ gotówki w podziale na działalność operacyjną, inwestycyjną i finansową.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych koncentruje się na gotówce, która odgrywa kluczową, wymierną rolę w praktyce gospodarczej, w przeciwieństwie do przychodów, kosztów i zysków postrzeganych często jako „papierowe”. Dokument pokazuje także wynik na działalności podstawowej, wskazuje, ile wydatkowano na środki trwałe, a ile na ich zakup, w jakiej kwocie zaciągnięto kredyty lub udzielono pożyczek. Są to istotne informacje z punktu widzenia zarządzania działalnością spółki.

Jest też niezbędny do kontrolowania płynności finansowej w spółce, a także do analizy jej bezpieczeństwa. Ukazuje on wypłacalność firmy oraz zdolność do terminowego regulowania zobowiązań.

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych stanowi więc wypełnienie luki pomiędzy bilansem a rachunkiem wyników i umożliwia pełne oddanie sytuacji finansowej spółki. Jest ono narzędziem służącym dokładniejszej ocenie sytuacji finansowej danej spółki, a w połączeniu z pozostałymi elementami sprawozdania finansowego ukazuje jego pełne możliwości.

Spółki często postrzegają obowiązek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych jedynie jako wypełnienie ustawowego obowiązku. Tymczasem jest ono bardzo pożytecznym narzędziem do oceny sytuacji finansowej.

  • Vocabulary

sprawozdanie finansowe – financial statement

biegły rewident – statutory auditor

bilans – balance sweet

rachunek zysków i strat – profit and loss account

źródła pozyskania – sources of acquisition

działalność operacyjna – operating activity

działalność inwestycyjna – investment activity

działalność finansowa – financial activity

przychody – revenues

koszty – costs

zyski – profits

działalność podstawowa – core business

środki trwałe – fixed assets

udzielić pożyczki – to grant a loan

płynność finansowa – financial liquidity

wypłacalność firmy – company’s solvency