ZAW-K (4)

ZAW-K (4) - Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej.

UPL-1 (6)

UPL-1 (6) - Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-ZU (3)

ORD-ZU (3) - Uzasadnienie przyczyny korekty deklaracji

ORD-OG/A (2)

ORD-OG/A (2) - Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej

ORD-OG (3)

ORD-OG (3) - Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ORD-IN (8)

ORD-IN (8) - Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

ORD-HZ (4)

ORD-HZ (4) - Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego

OPL-1 (5)

OPL-1 (5) - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ORD-W1 (4)

Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)

ORD-U (5)

ORD-U (5) - Informacja o umowach zawartych z nierezydentami