Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych - odliczenia od dochodu

Limity odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujące w rozliczaniu za 2020 r. wynoszą:

 

Rodzaj odliczenia

Wysokość odliczenia

Ulga rehabilitacyjna

 

a)     cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy

wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym

b)    opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

c)      utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

d)     używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16 roku życia

kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł

e)     zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista

Wydatki w części przekraczającej w danym miesiącu kwotę 100 zł

Darowizny przekazane na:

 

a)      rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

b)     cele kultu religijnego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

c)      cele krwiodawstwa (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. c ustawy)

kwota odpowiadająca wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

d)     cele kształcenia zawodowego (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d ustawy)

w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu

Łączna kwota odliczeń z tytułów  w pkt a-d nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.

Darowizny przekazane na przeciwdziałanie COVID-19:

  • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.),
  • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych,
  • Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej
  • domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)

Funduszowi Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

darowizna przekazana:

-             od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

-             od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – kwota odpowiadająca wartości darowizny

Darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane:

  • organom prowadzącym placówki oświatowe,

organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1334), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym

darowizna przekazana:

-             od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. – kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

-             od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 – kwota odpowiadająca wartości darowizny,

 

Ulga internetowa

Odliczenie przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej.

 

wydatki w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł

Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

wpłaty dokonane przez podatnika w roku podatkowym, do wysokości określonej rocznie w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. W  2021 r. limit wpłat na IKZE wynosi:

- 9.466,20 zł – dla osób prowadzących działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
-     6.310,80 zł – dla pozostałych osób

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Kwota kosztów kwalifikowanych (100-150%) ustalona zgodnie z art. 26e ustawy o PIT

Ulga termomodernizacyjna

nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem

W ramach praw nabytych - ulga odsetkowa

odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 349.090 zł dla inwestycji zakończonych w 2021 r.