PISMA W SPRAWACH PODATKOWYCH

Czynny żal - przykładowa treść w przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_VAT

Czynny żal - przykładowa treść w przypadku korekty części ewidencyjnej JPK_VAT Obowiązujące od 1 października 2020 r. przepisy wprowadziły zmiany w JPK_VAT. Teraz plik składa się z dwóch części: ewidencyjnej i deklaracyjnej. W przypadku korekty dotyczącej części ewidencyjnej warto złożyć czynny żal. Sprawdź, jak przygotować treść czynnego żalu w takiej sytuacji.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - przykładowo wypełniony wzór

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku - przykładowo wypełniony wzór Zobacz, jak napisać wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej - przykładowo wypełniony wzór

Wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej - przykładowo wypełniony wzór Sprawdź na przykładzie, jak przygotować wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowej.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PISMA W SPRAWACH PODATKOWYCH »

PISMA DO US

Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT

Wyjaśnienie w sprawie wykazania w deklaracji usług wykonanych przed wybraniem zwolnienia podmiotowego z VAT Może się zdarzyć, że przed wyborem podmiotowego zwolnienia z VAT dokonane zostaną czynności, dla których obowiązek podatkowy powstanie w trakcie korzystania ze zwolnienia z VAT. Sprawdź, jak wówczas można postąpić, zobacz przykładowy wzór wyjaśnienia, do złożonej deklaracji VAT.

Oświadczenie - przyjęcie lokalu/nieruchomości do ewidencji środków trwałych

Oświadczenie - przyjęcie lokalu/nieruchomości do ewidencji środków trwałych W momencie podjęcia decyzji o ujęciu lokalu w ewidencji środków trwałych warto sporządzić stosowne oświadczenie, z którego będzie wynikało, od kiedy lokal będzie użytkowany w działalności i w jaki sposób ustalono jego wartość początkową będącą podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Prezentujemy przykładową treść takiego oświadczenia.

Protokół likwidacji zaległej należności

Protokół likwidacji zaległej należności Za wierzytelności, odpisane jako nieściągalne, uważa się te wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana m.in. protokołem sporządzonym przez podatnika, stwierdzającym, że przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od jej kwoty. Zobacz, przykładowy wzór takiego protokołu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PISMA DO US »

PISMA DO KONTRAHENTÓW

Monit - ostateczne wezwanie do zapłaty

Monit - ostateczne wezwanie do zapłaty Często się zdarza, że osoba lub firma nie płaci swoich zobowiązań (długów). W przypadku gdy termin zapłaty upłynął musisz wezwać dłużnika do spłaty zobowiązania. W celu wezwania dłużnika do spłaty długu powinieneś wysłać do niego pisemne wezwanie do zapłaty.

Monit - wezwanie do zapłaty

Monit - wezwanie do zapłaty Wezwanie do zapłaty wysyłamy gdy kontrahent zalega z płatnościami. Należy pamiętać, że podając kontrahenta do sądu w wyniku niedokonanych przez niego płatności, do pozwu należy dołączyć poświadczenie doręczenia wezwania do zapłaty.

Nota obciążeniowa

Nota obciążeniowa Podstawą do obciążenia kontrahenta naliczoną karą umowną jest nota obciążeniowa, która jednocześnie stanowi podstawę do ujęcia tego zdarzenia w księgach rachunkowych. Jest ona dowodem księgowym rozliczeniowym, zewnętrznym własnym - z punktu widzenia wystawcy noty obciążeniowej, lub zewnętrznym obcym - z punktu widzenia odbiorcy noty obciążeniowej, wystawionym, jeśli czynność nie podlega VAT.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu PISMA DO KONTRAHENTÓW »

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA

Uzasadnienie korekty zeznania oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego

Uzasadnienie korekty zeznania oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku dochodowego Jeśli po złożeniu zeznania okaże się, że przysługuje ci nadpłata w kwocie wyższej niż wykazana, złóż wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania. Zapoznaj się z przykładowym uzasadnieniem takiego wniosku.

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - wzór

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej - wzór Jeśli jest to uzasadnione ważnym interesem podatnika można wnioskować do organu podatkowego o umorzenie (w całości lub w części) zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej. Zobacz, jak sporządzić taki wniosek.

Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania - wzór

Dowód przyjęcia środka trwałego do użytkowania - wzór Tutaj znajdziesz wzór dowodu potwierdzającego przyjęcia przez pracownika środka trwałego do użytkowania. Zapoznaj się z nim.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA »

DOKUMENTY KSIĘGOWE

Arkusz spisu z natury środków trwałych

Arkusz spisu z natury środków trwałych

Bilans

Bilans Bilans stanowi ważną część sprawozdania finansowego. Warto zatem uniknąć błędów przy jego sporządzaniu. Zespół naszych ekspertów przygotował dla Ciebie przykładowy bilans. Skorzystaj z naszego wzoru bilansu.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu DOKUMENTY KSIĘGOWE »